Advokatfirmaet Vester-Petersen
Store Voldgade 8, 8900 Randers
Tlf.nr. 86 41 05 06. J.nr.: P 3180

VEDTÆGTER
 
FOR

EJERFORENINGEN GL. HADSUNDVEJ 12 A OG 12 B
------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Foreningens navn er Ejerforeningen Gl. Hadsundvej 12 A og 12 B.

2.

Foreningens hjemsted er Randers Kommune.

                                           3.

Foreningens formål er at administrere fællesanliggender for ejerlejlighederne i ejendommen matr. nr. 254 b Randers Markjorder.

4.

Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejlighederne i ejendommen.

Medlemsskabet indtræder ved overtagelsesdagen af en lejlighed og ophører pr. overtagelsesdagen i tilfælde af, at en ny ejer overtager lejligheden.

Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed hæfter for alle forpligtelser overfor ejerforeningen, selvom forpligtelserne er opstået i en tidligere ejers tid.

5.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Foreningens generalforsamlinger afholdes i Randers Kommune.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned.

Indkaldelse til medlemmerne til generalforsamlinger sker ved brev fra bestyrelsen eller administrator. Varslet til den ordinære generalforsamling skal være mindst 2 og højst 4 uger, og varslet til en ekstraordinær generalforsamling mindst 1 uge og højst 4 uger.

Indkaldelsen skal angive dagsordenen for generalforsamlingen og forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, skal følge med indkaldelsen.

Det reviderede regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for det kommende år skal følge med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen i så god tid, at de kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.


6.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

a. Bestyrelsens beretning

b. Årsregnskab og status med påtegning af revisor.

c. Bestyrelsens forslag til budget for næste år.

d. Valg af medlemmer til bestyrelsen, der fungerer indtil næste generalforsamling, hvor valg er på dagsordenen.

e. Valg af revisor, der fungerer indtil næste generalforsamling, hvor valg er på dagsordenen.

f. Eventuelt.

7.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal, således at hver enhed i fordelingstallet giver én stemme.

Hvis foreningen ejer ejerlejligheder, f.eks. funktionærboliger, tilkommer de stemmer, der falder på den pågældende lejlighed, bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der afgør, om generalforsamlingen er lovlig, leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivning og dennes resultater.

8.

Beslutning om ændring af vedtægterne eller om væsentligt forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse træffes på generalforsamlingen og er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal.

Den til enhver tid siddende bestyrelse er bemyndiget til på alle lejlighedsejeres vegne at foranledige vedtagne vedtægtsændringer tinglyst.

9.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

10.

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen, og beretningen underskrives af dirigenten og udsendes til medlemmerne.

11.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Valgbare er foreningens medlemmer.

Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ned under 3, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Ved forretningsorden kan bestyrelsen træffe bestemmelse om udførelse af sit hverv.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen har krav på at få dækket sine positive udgifter og generalforsamlingen kan tillægge bestyrelsen et vederlag.

12.

Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægt og generalforsamlings beslutninger.

Bestyrelsen skal antage en ejendomskyndig administrator til at varetage den daglige drift og føre et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol.

13.

Bestyrelsen indkaldes, hvis et at bestyrelsesmedlemmerne forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis 2 medlemmer er til stede.

Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.

14.

Foreningen skal bortset fra en eventuel grundfond og en rimelig driftskapital ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride foreningens udgifter.

Det kan dog på en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelser til bestemte formål. f.eks. fornyelse og hovedistandsættelser, og det kan på en generalforsamling vedtages, at foreningen optager lån.

Foreningens kontante midler skal være anbragt i bank, sparekasse eller på postgirokonto, dog skal det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af en sådan størrelse, som er nødvendig for den daglige drift.

15.

Foreningens regnskab er kalenderåret.

16.

Bestyrelsen udarbejder hver år et budget, der viser foreningens forventede udgifter.

Udgifterne i henhold til det af generalforsamlingen godkendt budget fordeles på medlemmerne i forhold til fordelingstal.

Udover betaling af fællesudgifter for den løbende måned betaler medlemmerne et depositum fastsat af generalforsamlingen og udregnet på grundlag af fordelingstallet.

Depositummets størrelse kan ændres ved generalforsamlingsbeslutning.

17.

Til sikkerhed for medlemmernes opfyldelse af fællesforpligtelserne og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem, herunder udgifter ved et medlems misligholdelse, skal ejerforeningen fremtidigt have panteret for indtil kr. 5.000,00 i hver enkelt ejerlejlighed. Denne panteret respekterer til enhver tid størst muligt lån som almindelig og særlig realkredit til forhøjet rente og med statutmæssige forpligtelser samt bank- og sparekasselån uden kaution og alene med pant i medlemmets ejerlejlighed.

Dette ejerpantebrev har ejerforeningen ret til at pantsætte, men kun for den andel af udgiften, det tilkommer den enkelte ejerlejlighed at betale.

18.

Forsvarlig vedligeholdelse foranstaltes af foreningen for dens regning, medens den indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte medlemmer, hvorved bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfattet tapetsering, hvidtning og maling, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, radiatorer med ventiler, vandledninger, vandhaner og sanitetsinstallationer, kort sagt alt, hvad der er installeret inden for lejlighedens vægge, hvorimod foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer uden for de enkelte lejligheder ind til disses individuelle forgreninger i de enkelte lejligheder.

19.

Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte lejligheden i stand for medlemmets regning på foreningens vegne.

20.

Medlemmet og de personer, der opholder sig i hans lejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler. Er intet vedtages, gælder de i standardlejekontrakterne fastsatte regler som husorden.

Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller af ydersiderne af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte, reklame m.v. uden bestyrelsens samtykke.

Medlemmerne må ikke udleje lejlighederne uden bestyrelsens samtykke. Denne bestemmelse gælder dog ikke den oprindelige ejer og en panthaver, der overtager lejligheden som ufyldestgjort panthaver.

Medlemmerne må ikke driver erhverv fra lejlighederne uden bestyrelsens samtykke.

21.

Såfremt et medlem gør sig skyldig i et sådant forhold, som i henhold til lejeloven berettiger udlejeren til at hæve lejemålet, herunder hvis et medlem ikke betaler de af bestyrelsen fastsatte bidrag inden 8 dage efter forfaldstid, kan bestyrelsen om fornødent udsætte medlemmet af lejligheden med fogedens bistand.

22.

Nærværende vedtægter begæres tinglyst på ejerlejlighederne i matr. nr. 254 b Randes markjorder, og respekterer de ejendommen og ejerlejlighederne påhvilede servitutter m.v. hvorom henvises til ejendommens og ejerlejlighedernes blade i tingbogen.

Endvidere respekteres de pantehæftelser, der hviler på ejendommen ved nærværende vedtægts tinglysning, og efter, at pantehæftelserne er opdelt på de enkelte ejerlejligheder, de pantehæftelser, der kommer til at hvile på den enkelte ejerlejlighed efter opdelingen.

Vedtægterne respekterer for fremtiden lån af almindelig og særlig realkredit.

Påtaleberettiget i henhold til nærværende vedtægter er ejerforeningen.

23.

Indtil der er solgt 10 lejligheder, varetages bestyrelsens funktioner af den hidtidige ejer af ejendommen.


Advokatfirmaet Vester-Petersen

Store Voldgade 8, 8900 Randers

Tlf.nr. 86 41 05 06. J.nr.: P 3180

Matr. nr. 254 b Randers Markjorder

                                  TILLÆG TIL VEDTÆGTER

FOR

EJERFORENINGEN GL. HADSUNDVEJ 12 A OG 12 B

----------------------------------------------------------------------------------

23.

I henhold til beslutning truffet på generalforsamling den 19. april 1999 begæres vedtægter lyst første gang den 12/10 1978 tinglyst pantstiftende for kr. 15.000,00 i hver ejerlejlighed nr. 1-33 i ejendommen matr. nr. 254 b Randers Markjorder til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger som foreningen måtte få hos et medlem, herunder sikkerhed for lån som ejerforeningen optager til finansiering af ejerforeningens udgifter samt eventuelt krav i henhold til § 19.

Nærværende panteret respekterer med oprykkende panteret alene de hæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte lejligheder på tidspunktet for tinglysning af nærværende panteret.

I de tilfælde, hvor ejerforeningen skrider til retsforfølgelse mod et medlem, i henhold til nærværende bestemmelse, skal udskrift af ejerforeningens regnskab og et af ejerforeningens vedtaget budget være tilstrækkeligt bevis for gældens størrelse og forfaldstidens indtræden, således at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse.

For ejerforeningens medlemmer gælder det, at nærværende pantstiftende bestemmelse har samme karakter og funktion som et skadesløsbrev, og bestemmelsen kan derfor danne grundlag for foretagelse af udlæg i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 6.

En generalforsamling kan efter vedtægternes regler om vedtægtsændringer beslutte, at forhøje det beløb som vedtægterne er tinglyst pantstiftende for.

Der er herved for kr. 15.000,00 givet pant i en ejerbolig til sikkerhed for ejerforeningens krav på betaling af fællesudgifter. Der vedlægges kopi af gyldig vedtagelse på generalforsamlingen om vedtægtens bestemmelse om sikkerhedsbeløbet.

Randers, den

For Ejerforeningen Gl. Hadsundvej 12 A og 12 B

______________________________ __________________________

Keneth Lanng Sørensen Christina Christensen

Til vitterlighed om ægte underskrifter, rette dato og underskrivernes myndighed:
E/F Gl. Hadsunvej 12A & 12B